Điều chỉnh bổ sung một số nội dung thẻ tín dụng

THUrsday - 10/09/2015 07:53
 
12328129

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) trân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng thẻ tín dụng quốc tế MasterCard của VIETBANK.

VIETBANK xin thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bản các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng (sau đây gọi tắt là Bản ĐKĐK).

Bản ĐKĐK mới sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 08/08/2015.
Sau đây là bảng liệt kê tóm tắt các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Bản ĐKĐK như sau:

12328129

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây
Trân trọng.


NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Điều chỉnh bổ sung một số nội dung thẻ tín dụng

THUrsday - 10/09/2015 07:53
 
12328129

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) trân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng thẻ tín dụng quốc tế MasterCard của VIETBANK.

VIETBANK xin thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bản các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng (sau đây gọi tắt là Bản ĐKĐK).

Bản ĐKĐK mới sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 08/08/2015.
Sau đây là bảng liệt kê tóm tắt các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Bản ĐKĐK như sau:

12328129

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây
Trân trọng.


NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN